Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ENBICOR BV

Al onze verkopen en diensten geschieden uitsluitend onder de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook zonder speciale overeenkomsten voor alle toekomstige zaken met ons. Onze voorwaarden blijven ook van kracht in het geval de koper andere voorwaarden voorschrijft. Mondelinge overeenkomsten die tegenstrijdig zijn met onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

1) Offerte & bestelling

De omschrijving van de goederen en diensten die deel uitmaken van het contract is te vinden in onze gedetailleerde offerte. Offertes - ook prijslijsten of nieuwsbrieven - zijn niet bindend en zijn opgemaakt op basis van de prijzen geldig op de datum van offerte onder voorbehoud van latere wijziging. Een bestelling is voor ons slechts bindend vanaf het moment dat wij deze bestelling hebben bevestigd per brief of per e-mail.

2) Prijs

Onze prijzen werden opgemaakt op grond van de economische toestand, de wisseltarieven, de taksen en invoerrechten op het ogenblik van dit aanbod. Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen prijs evenredig te verhogen van zodra een van de voornoemde basisfactoren aanzienlijk gewijzigd is, en deze wijziging plaatsvond in de tijd tussen de ondertekening van de overeenkomst enerzijds en definitieve levering anderzijds. Indien de wijziging meer dan 300 euro bedraagt, heeft de koper tot 15 dagen voor levering het recht om zijn bestelling ongedaan te maken.

3) Annulatiebeding

Indien de klant na afloop van een termijn van 8 dagen na de koop afziet van zijn aankoop, zal er een forfaitair bedrag aangerekend worden van mimimaal 15% van het contractbedrag, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds is uitgevoerd en/of besteld voor de klant. Dit bedrag geldt tevens als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De ontbinding zal enkel via aangetekend schrijven aanvaard worden. Mocht er sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid waardoor een klant zich genoodzaakt voelt de bestelling te annuleren, vragen wij de klant om ons zo snel mogelijk, doch in ieder geval 15 dagen voor plaatsing, een aangetekend schrijven te bezorgen. Wij trachten in zulks geval samen met de klant tot een minnelijke schikking te komen.

4) Leveringsdatum

De leveringsdatum alsook de afspraken betreffende de dienstregeling zijn naar best vermogen berekend, zijn enkel bij benadering gegeven en zijn niet bindend. Het overschrijden van de termijn vermeld in de orderbevestiging kan door de koper niet worden ingeroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de verkoopovereenkomst te eisen. In het geval van overmacht (bv. extreme weersomstandigheden) die de uitvoering van het verkoopcontract zou vertragen, zal het verkoopcontract tijdelijk worden geschorst tot het einde van de oorzaak van deze vertraging. Er kan van Enbicor BV geen enkele vorm van schadevergoeding voor een veranderende subsidieregeling of wetgeving geëist worden, ook niet wanneer de eerder geschatte leverdatum is gewijzigd.

5) Vervoer

Vanaf de levering van de te plaatsen materialen op de werf van de koper, zal de koper als goed huisvader zorg dragen voor de geleverde goederen. De klant wordt geacht een woningverzekering te hebben, waarin ook brand- en stormschade gedekt zijn. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Enbicor BV tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. Enbicor BV kan bij niet-betaling op kosten en risico van de koper, op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.

6) Weersafhankelijkheid

Enbicor BV is sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Sterke wind of regen kan de veiligheid van onze plaatsers in gevaar brengen. Wijzigingen in planning vanwege slechte weersomstandigheden, kunnen dan ook in geen enkel geval ingeroepen worden om een schadevergoeding voor derving van inkomsten of vakantiedagen te eisen.

7) Wijziging van offerte

Onze offertes worden opgesteld door onze vertegenwoordigers, op basis van een zo goed mogelijke inschatting van de situatie ter plekke met goederen die op het moment van bestelling leverbaar zijn of leverbaar worden. Mocht na bestelling blijken dat een offerte aangepast dient te worden en de wijziging is van substantiële orde (met meer dan 20% verschil in rendement), heeft de klant de optie om de bestelling te annuleren, mits de plaatsing nog niet is gestart. Wijzigingen geven geen recht op compensatie.

8) Asbest

Enbicor BV is niet bevoegd om werken uit te voeren op asbesthoudende daken, noch om te beoordelen of een dak asbesthoudend is. Door in te stemmen met onze offerte, verklaart u dat uw dak niet asbesthoudend is. Eventuele meerkosten voor onderzoek via een laboratorium of (gedeeltelijke) plaatsing door een derde partij, zijn altijd voor rekening van de klant.

9) Installatie

9.1 Verlening toegang werf

Alle ruimtes plus eventuele toegang waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, dienen vrijgemaakt te zijn van allerlei obstakels die de werkzaamheden kunnen hinderen. En dit alvorens de werken aanvangen.

9.2 Staat van het dak

Onze medewerkers trachten de staat van het dak van de koper naar hun beste vermogen te beoordelen voor aanvang van plaatsing van de installatie. De verantwoordelijkheid van het staat van het dak ligt echter bij de klant, zeker omdat gebreken vaak niet zichtbaar zijn. Mocht blijken dat het dak niet geschikt is voor de plaatsing, wordt in overleg een oplossing gevonden.

9.3 Graaf-, kap-, breek- en slijpwerken

Graaf-, kap-, breek- en slijpwerken voor het plaatsen van voedingskabels zijn niet in de offerte inbegrepen en zullen afzonderlijk in regie gefactureerd worden, tenzij anders vermeld in de offerte.

9) Installatie - vervolg

Leveren en plaatsen van een bijkomende verliesstroomschakelaar, aardingsonderbreker of aardingspin is niet in de offerte inbegrepen, en zal afzonderlijk gefactureerd worden aan gangbare tarieven. 9.4 Solarkabel Wanneer het traject van de solarkabel, tussen panelen en omvormer(s) meer dan 25 meter bedraagt, zullen bijkomende lengtes apart worden verrekend, tenzij anders vermeld in de offerte. Wanneer het traject van de voedingskabel (XVB max 6mm²) tussen verdeelbord en omvormer(s) meer dan 15 meter bedraagt, zullen bijkomende lengtes apart worden verrekend, tenzij anders vermeld in de offerte.

9.5 Gebroken dakpannen

Gebroken pannen en leien kunnen niet ten onze laste genomen worden. De klant neemt er kennis van dat indien doorboringen door dakpannen, leien of andere dakbedekking nodig zijn, er mogelijks schade kan optreden. De kosten van vervangen pannen, leien of andere dakbedekking zullen in rekening worden gebracht, evenals de gepresteerde werkuren.

9.6 Defecten elektronische apparaten

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele defecten aan elektrische en/of elektronische apparaten door het uit- en inschakelen van de hoofdzekering van de tellerkast.

10) Betaling

De betaling dient te geschieden binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij te late of gespreide betaling zijn intresten verschuldigd vanaf de vervaldatum. Deze intresten worden maandelijks berekend volgens de basisrente vermeerderd met 2%. Bovendien leidt elke vertraging in betaling vanzelf en zonder ingebrekestelling tot een forfaitaire verhoging van 12 % op het factuurbedrag. Indien enige factuur onbetaald blijft 30 dagen na vervaldatum van de factuur en er is met de klant geen redelijke oplossing te bemiddelen, kunnen wij van rechtswege de verkoop ontbinden door kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder waarborg, dagvaarding of andere formaliteiten.

11) Vermoeden insolventie

Indien ons, na het afsluiten van de verkoopovereenkomst, feiten worden bekend gemaakt, welke, naar onze mening, de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, zijn de verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar.

12) Monitoring

Na plaatsing en opstart van de installatie, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de installatie te monitoren. Enkel bij actieve melding van een storing door de klant zal Enbicor BV binnen een redelijke termijn ondersteuning bieden, tenzij een servicecontract is afgesloten. Een storing kan gemeld worden via info@enbicor.eu. Er kan geen schadevergoeding geëist worden voor gemiste opbrengst.

13) Garantie

De waarborg van het materiaal is geldig zoals op offerte vermeld of anders 12 maanden na de plaatsing doch met een maximum van 15 maanden na factuurdatum. Onze waarborg vervalt in de volgende gevallen:

a.) Wanneer de gegevens welke ons worden verstrekt niet beantwoorden aan de werkelijkheid.

b.) Wanneer onze instructie voor montage, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud niet nauwkeurig worden gevolgd.

c.) Wanneer onderdelen van de installatie, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating, worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd door klant.

d.) Wanneer de installatie door beschadiging, ongevallen, misbruik, vorst of brand schade heeft geleden.

Elke overige interventie die plaatsvindt na deze periode en die op vraag van de klant uitgevoerd wordt, geeft aanleiding tot facturatie van de onderzoekskosten, werkuren en verplaatsing.

14) Klachten

Alle klachten in verband met op het ogenblik van de levering zichtbare gebreken moeten worden medegedeeld per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering. Tevens vragen wij een mail naar info@enbicor.eu te sturen. In geval van niet zichtbare materiële gebreken, bij bewijsbare materiaal- of constructiefouten of bij het niet bereiken van uitdrukkelijk of stilzwijgend verzekerde eigenschappen vragen wij melding te maken per aangetekend schrijven aan Enbicor BV binnen 8 dagen na ontdekking. Ook overige klachten mogen telkens naar info@enbicor.eu gestuurd worden. Onze aansprakelijkheid in geval van fouten is beperkt tot de vervanging van de goederen en maximaal tot het bedrag van de aan Enbicor BV toevertrouwde opdracht.

15) Bevoegde rechtbank

Alleen de rechtbank in Antwerpen is in eerste aanleg bevoegd om van geschillen en vorderingen tussen Enbicor BV en de wederpartij kennis te nemen.

16) Marketing

Enbicor BV behoudt zich het recht uw commerciële naam en logo, alsook foto’s van uw bedrijfspand in te zetten voor marketingdoeleinden. Tevens kunnen foto’s van de woningen van onze particuliere klanten voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Bezwaar aantekenen mag via info@enbicor.eu.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken